Veel gestelde vragen

1. Moet ik mijn kind aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 22 maart 2023 om 9 uur inschrijven in een basisschool van het buitengewoon onderwijs in Oostende of lagere school van het buitengewoon onderwijs in Middelkerke. Op dat moment zullen in verschillende types van verschillende scholen al geen vrije plaatsen meer zijn.

We raden je aan om zeker aan te melden!

Kinderen die recht hebben op voorrang namelijk broers/ zussen en kinderen van personeel moeten ook aanmelden.
Contacteer de school voor meer informatie. (Zie ook vraag 12)

2. Moet ik mijn kind aanmelden voor het buitengewoon onderwijs als het een verslag tot het buitengewoon onderwijs heeft?

Neen, je kan er ook voor kiezen om je kind in te schrijven in een kleuterschool of lagere school van het gewoon basisonderwijs.
Je kiest dan voor inclusief onderwijs. Een school schrijft je kind dan in onder ontbindende voorwaarden en kijkt of de redelijke aanpassingen haalbaar zijn.

Tip: je kan je kind ondertussen ook aanmelden voor het buitengewoon onderwijs.
Je kan de keuze tussen het gewoon onderwijs (inclusief) en het buitengewoon onderwijs zo nog even uitstellen.
Vind hier meer info over inclusie.

3. Wanneer meld ik mijn kind aan?

Je kan je kind aanmelden van maandag 23 januari 2023 (vanaf 10 uur) tot vrijdag 10 februari 2023 (tot 16 uur).
Let op: 
Kinderen die recht hebben op voorrang, moeten zich ook aanmelden. Zij worden bovenaan geordend. (zie vraag 12)

4. Hoe meld ik mijn kind aan?

Via  https://oostende-middelkerke-bubao.gavs.be/aanmelden/ tussen 23 januari 2023 (10 uur) en 10 februari 2023 (16 uur).

Bekijk het filmpje dit toont stap voor stap hoe je een aanmelddossier maakt voor je kind. Het filmpje toont wat je moet invullen en hoe je dat moet doen. Ook krijg je tips en informatie die je helpen bij het aanmelden. Heb je vragen? Contacteer de helpdesk (lopoostende.buitengewoonbasis@vlaanderen.be).
Het CLB helpt je met het voorbereiden van de aanmelding.

5. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang. 

Je moet je kind wel aanmelden binnen de aangegeven periode van maandag 23 januari vanaf 10 uur tot vrijdag 10 februari 2023 tot 16 uur .
Tijdens deze aanmeldingsperiode kan je je gegevens aanpassen (zie vraag 15).
Je kan je kind dus zonder tijdsdruk aanmelden.

6. Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Neen, aanmelden is een stap voorafgaand aan het inschrijven.

Bij het online aanmelden, geef je in volgorde voorkeurscholen op waarvoor je je kind wil inschrijven.
De aangemelde kinderen worden geordend op basis van de afstand van de school tot het domicilieadres van het kind of op basis van de afstand van het werkadres van één van beide ouders en op basis van een toevalsnummer. De computer berekent de kortste afstand.
De kinderen die een vrije plaats krijgen, kunnen daarna inschrijven in de school.

Meer weten over het ordenen van de kinderen en de vrije plaatsen ? Lees verder vraag 11 of contacteer de helpdesk (lopoostende.buitengewoonbasis@vlaanderen.be).

7. Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet aanduidde tijdens het aanmelden?

Neen, er wordt enkel gekeken naar de scholen die je aanduidde. 

Je kan je kind aanmelden voor alle basisscholen en lagere scholen van het buitengewoon basisonderwijs gelegen in Middelkerke en Oostende op voorwaarde dat deze school het type aanbiedt dat vermeld zal staan/staat op het verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs. Ben je niet zeker? Contacteer je begeleidend CLB.  

Een overzicht van alle scholen en types vind je hier.
Tip: Meld je kind aan voor meerdere scholen. Dit betekent niet dat je minder kans maakt op een plaats in je favoriete school. Als je meer dan één school aanduidt, vergroot je de kans dat je je kind kan inschrijven in een school van je keuze. Zorg er wel voor dat er in je keuzelijst ook scholen staan met vrije plaatsen voor het type waarvoor je je kind aanmeldt. 

Voor elke aanmeld- of inschrijvingsperiode verschijnt er een update van de vrije plaatsen.
Op 17 januari 2023 vind je onder het tabblad ‘vrije plaatsen’ een overzicht van de vrije plaatsen van de aanmeldperiode.

8. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Je kan je kind aanmelden voor alle basisscholen en lagere scholen van het buitengewoon basisonderwijs gelegen in Middelkerke en Oostende.

Een overzicht van alle scholen en types vind je hier.

9. Voor welk type meld ik aan?

Je meldt je kind aan voor scholen die het type aanbieden dat vermeld staat op het verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs.
Heeft je kind nog geen officieel verslag of ben je niet zeker?
Raadpleeg je begeleidend CLB.  

Meld aan voor het juiste type: een plaats in het ene type geeft geen recht op een inschrijving in een ander type.

Een overzicht van de verschillende types vind je hier.

10. Ik heb meerdere kinderen om aan te melden voor het buitengewoon basisonderwijs? Hoe doe ik dat?

Via één aanmeldformulier kan je maar één kind aanmelden.
Meld ieder kind apart aan.

11. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Voorrang
Kinderen met een broer of zus op school of kinderen van personeel krijgen voorrang.
Zijn er te weinig vrije plaatsen om alle kinderen met voorrang een school toe te kennen, dan gebeurt de ordening ook binnen de voorrangsgroep zoals bij de overige leerlingen.

Ordening overige leerlingen op ‘afstand’ en ‘toeval’
Per school (en daarbinnen niveau en type) wordt een % van de vrije plaatsen verdeeld op basis van de afstand in wandelafstand tussen het domicilieadres van de aangemelde kinderen of tussen het werkadres van één van beide ouders van de aangemelde kinderen en de school. De overige plaatsen worden verdeeld op basis van een uniek toevalsnummer, dat elk aangemeld kind krijgt. Dit toevalsnummer is verschillend voor elke school en is uniek. 

Voor type basisaanbod, type 2, type 3 en type 9 is de verdeling: 50 % op afstand tot het domicilieadres of werkadres en 50% op toeval. 

Toewijzing in de hoogst mogelijke school van voorkeur
Elk kind kan maar één toekenning krijgen. Wanneer tijdens het proces van ordenen het kind een toekenning krijgt in twee scholen, blijft enkel de toekenning in de hoogste voorkeurschool behouden. De andere plek komt vrij en wordt opnieuw verdeeld.

Optimalisatieronde
Na het verdelen van de vrije plekken, wordt gekeken of een optimalisatie mogelijk is: kunnen we leerlingen die een toekenning kregen in elkaars hoogste voorkeurschool omwisselen? Om de volgorde voor optimalisatie te bepalen, wordt opnieuw het unieke toevalsnummer gebruikt.

Definitieve toewijzing
Een toewijzing gebeurt op die manier altijd in de hoogst mogelijke school van voorkeur met een vrije plaats voor je kind.

12. Heeft mijn kind recht op voorrang?

Kinderen die een broer of zus op school hebben en kinderen waarvan één van de ouders op de school werkt, hebben recht op voorrang. Als je kind recht heeft op voorrang, dan moet je je kind aanmelden. Contacteer hiervoor de school.

Wie behoort er tot de groep “broers en zussen”?

Kinderen van dezelfde leefentiteit moeten niet dezelfde ouders hebben.
De volgende mogelijkheden zijn toegelaten:

 • broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres
 • halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres
 • kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. plusbroers en pluszussen)

Wie behoort er tot de groep “kinderen van personeel”?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school.
Je hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving.
De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.
Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.

2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

13. Waarom duid ik best meerdere scholen aan?

Als je meerdere scholen aanduidt, maak je het meeste kans op een plaats in een van je voorkeursscholen. Door meerdere scholen op te geven, verkleint je kans op een plek in de 1ste school van je voorkeur niet. Zet de scholen zeker in de volgorde van je voorkeur. Ook al zijn er nog maar weinig of zelfs geen beschikbare plaatsen in je favoriete school, zet die school altijd op nummer 1. Zorg er wel voor dat er in je keuzelijst ook scholen met vrije plaatsen staan. Op 17 januari 2023 vind je onder het tabblad ‘vrije plaatsen’ een overzicht van de vrije plaatsen van de aanmeldperiode. .

Voor elke school die je opgeeft, wordt er gekeken of deze school nog een vrije plaats heeft in het type waarvoor je je kind aanmeldde. Krijgt je kind een plaats toegewezen in de school van je eerste keuze, dan vervallen alle onderliggende keuzes. Als je een school van lagere keuze krijgt toegekend, dan komt je kind altijd op de weigeringslijst van de scholen van je hogere keuze. Lees meer over weigeringslijsten bij vraag 18. Je ontvangt daarvoor ook steeds een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving (MNGI) als bewijs van je plaats op de weigeringslijst (meer info zie vraag 19). 

14. Welk adres geef ik op?

Je vult het het adres in waar het kind gedomicilieerd is en je kan ook één of twee werkadressen opgeven. De computer berekent de kortste afstand.
Een adres van een crèche, onthaalmoeder, grootouders of van een verblijfsadres geldt niet.

De afstand tussen het domicilieadres van het aangemelde kind of de afstand tussen het werkadres van één van beide ouders en de school wordt berekend in wandelafstand . De school controleert het adres bij inschrijving.
Bij het geven van foute informatie vervalt je recht op inschrijving.

Verhuis je binnenkort?
Neem voor de aanmelding contact op met de helpdesk: lopoostende.buitengewoonbasis@vlaanderen.be

15. Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Wijzigingen aanbrengen in het aanmeldingsformulier kan tijdens de aanmeldingsperiode, dus tot 10 februari 16 uur.
Je kan zelf geen gegevens wijzigen.

Hiervoor neem je contact op met de helpdesk.
Stuur een e-mail naar lopoostende.buitengewoonbasis@vlaanderen.be met de aanpassingen die je wenst.

16. Ik heb geen computer en/of internet. Wat moet ik doen?

Aanmelden kan ook via laptop, tablet of smartphone. 
Heb je geen toegang tot het internet dan kan je terecht in een van de aanmeldpunten, de scholen voor buitengewoon onderwijs en het CLB. 

17. Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat de aanmeldingsperiode voor je kind is afgelopen worden de aangemelde kinderen geordend en toegewezen.
Op 27 februari 2023 ontvang je een bericht met daarin het resultaat van de aanmelding.  

Is er een plaats in één van de aangeduide scholen?
De school neemt met jou contact op om na afspraak tussen 1 maart en 21 maart 2023 je kind in te schrijven.
Mis deze periode niet. Als je je kind niet inschrijft ten laatste op 21 maart 2023 in de school die werd toegewezen, komt jouw plaats vrij voor iemand anders. 

Is er geen plaats?
Dan ontvang je een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving voor de scholen waarvoor je je kind hebt aangemeld, maar die geen vrije plaats meerhebben in het type waarvoor werd aangemeld. 

18. Hoe werkt een weigeringslijst voor een school?

Je kind staat op de weigeringslijst als de school geen plaats heeft voor je kind.
Krijg je een toewijzing voor een vrije plaats voor een lagere voorkeurschool dan sta je ook op de wachtlijst van de hogere voorkeurscholen. 

As er later toch een plaats vrijkomt, kan je je kind nog in die school inschrijven. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven. De school neemt daarvoor zelf contact met je op. 

De volgorde van de geweigerde leerlingen voor het lager onderwijs blijft behouden tot en met 6 oktober 2023.
Voor het kleuteronderwijs wordt de volgorde van de geweigerde leerlingen behouden tot en met 30 juni 2024.

De weigeringslijst wordt opgesteld op dezelfde manier dan de toegewezen leerling: % op afstand en % toeval (% zie vraag 11).

19. Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

Je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving voor de scholen waarvoor je kind geweigerd wordt. Het kan dus zijn dat je meerdere mededelingen van niet-gerealiseerde inschrijving krijgt. Iedere mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatisch op een weigeringslijst voor dat type te staan. Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is dus een objectief bewijs van je plaats op de weigeringslijst van een school. Ook wanneer er in een school geen plaats is voor je kind tijdens de vrije inschrijvingsperiode, moet de school je een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving bezorgen. 

20. Wat als er geen plaats is voor mijn kind?

Neem contact op met de CLB-contactpersoon.

Vanaf 21 maart 2023 vind je op deze website een overzicht van de resterende vrije plaatsen per school.
Vanaf 22 maart 2023 om 9 uur kan je je kind inschrijven in een van die scholen tijdens de vrije inschrijvingsperiode.

Je kan je kind ook op weigeringslijsten plaatsen bij scholen waar geen vrije plaatsen meer zijn en waarvoor je nog niet hebt aangemeld.

Let op: tijdens de vrije inschrijvingsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Wie eerst komt, krijgt de vrije plaats.
Zijn er weinig vrije plaatsen in de school die je wil? Dan moet je snel zijn.

Staat je kind al op de weigeringslijst van één of meer scholen? Dan blijft het op die lijst(en) staan. Meer info: zie vraag 18.

21. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

Dan kan je je kind inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn vanaf 22 maart 2023 om 9 uur.
De vrije plaatsen kan je vanaf 21 maart 2023 raadplegen onder het tabblad “vrije plaatsen”. Je kan je kind ook op weigeringslijsten plaatsen bij scholen waar geen vrije plaatsen meer zijn en waarvoor je nog niet hebt aangemeld. 

Veel plaatsen zullen al ingenomen zijn door aangemelde kinderen. We raden aan om zeker aan te melden! 

22. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb ingeschreven?

Als je kind een plaats toegewezen kreeg kan je rechtstreeks op school inschrijven van 1 maart 2023 tot en met 21 maart 2023.
Daarna is je “ticket” niet meer geldig. Dan kan je je kind inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn vanaf 22 maart 2023 om 9 uur. 

23. Wat heb ik nodig om mijn kind in een school te schrijven?

Voor de inschrijving zelf volstaat een elektronisch identiteitskaart (eID), een ISI+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

24. Wat moet ik doen als er iets is misgelopen met de aanmelding van mijn kind?

Er is een probleem bij het aanmelden of je hebt een klacht over de toewijzing?

 • Contacteer de helpdesk:
  • via mail: lopoostende.buitengewoonbasis@vlaanderen.be
  • telefonisch: 02 553 10 42 (in de voormiddag, niet op vrijdag)
   De medewerker van de helpdesk legt de ontvankelijke klacht voor aan de lokale disfunctiecommissie.
 • Je kan binnen de 30 kalenderdagen na vaststelling van de feiten een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten:
  Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
  E-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
  Telefoon: 02 553 98 83 

25. Heeft mijn kind recht op leerlingenvervoer?

Een toewijzing in een school leidt niet automatisch tot het recht op leerlingenvervoer.
Leerlingen hebben recht op leerlingenvervoer als ze naar de dichtstbijzijnde school van het net van keuze gaan, gerekend vanuit de opstapplaats. Wanneer de dichtste school geen plaats heeft, krijgt de leerling recht op vervoer naar de eerstvolgende school die niet volzet is van het net van zijn keuze.
Vraag na of de school collectief leerlingenvervoer aanbiedt. 

Via deze tool vind je de meest nabije school: Meest nabije school voor buitengewoon onderwijs – voor ouders (vlaanderen.be)

TIP: Bespreek dit voor het aanmelden met het begeleidend CLB. 

26. Ik weet niet voor welke scholen ik mijn kind best aanmeld. Wie kan me hierbij helpen?

Maak hiervoor een afspraak met de CLB-medewerker die het traject van jouw kind begeleidt. De medewerker helpt je graag met de voorbereiding van de aanmelding. Samen vullen jullie de CLB-infofiche in, met de geschikte scholen in de gekozen volgorde. De CLB-infofiche krijg je mee naar huis en gebruik je om nadien de aanmelding te registreren.

Hulp nodig bij de aanmelding zelf? Ga langs in een aanmeldpunt, de school van je kind, een school voor buitengewoon onderwijs of het CLB.
Neem de CLB-infofiche zeker mee!